شاخص های قطعی سه ماهه و اصطلاحات مربوط به آنها

تعدیل :

معمولا در حین انجام پروژه  قیمت کار ها افزایش (یا کاهش ) پیدا می کند ، این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت(یا کسر ) می شود.

دوره:

هر یک از سه ماهه های منتهی به خرداد، شهریور ، آذر و اسفند

شاخص:

عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

دوره پایه:

دوره ای که تمامی شاخص های مربوط به آن عدد صد (۱۰۰ ) است.

در زیر آخرین شاخص های اعلام شده از سوی سازمان برنامه بودجه را برای دانلود قرار میدهم

شاخص های  تعدیل دور ه های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم ۹۶

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۵

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۵

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۴

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۴

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۳

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۳

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۲

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۲

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۱

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰

 دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۰

شاخص های قطعی تعدیل دور ه های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۹

دانلود شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۸۹

فرق آیتم ستاره دار با قیمت جدید چیست؟

فرق آیتم ستاره دار با قیمت جدید چیست؟

 

– آیتم ستاره دار آیتمی است که ردیف متناسب با آن در فهرست بهای منضم به پیمان وجود نداشته و قبل از برگزاری مناقصه و در هنگام تهیه برآورد توسط واحد تهیه کننده اسناد یا مهندس مشاور به عنوان ستاره دار در برآرود قرار داده می شود و به روش تجزیه بها تهیه می گردد. ضمنا با این روش دقیقا مانند سایر ردیفها پایه برخورد می شود (یعنی تمامی ضرایب و تعدیل به آن تعلق می گیرد) ولی قیمت جدید آیتم فاقد ردیف متناسب در فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که بعد از برگزاری مناقصه و در حین اجرای کار پیش می آید و قیمت آن نیز به روش تجزیه بها تهیه شده و پس از اعمال تعدیل معکوس در صورت وضعیتها لحاظ می شود.

– در واقع هر دو دارای یک ماهیت هستند و هر دو ستاره دار محسوب می شوند تفاوت آنها در زمان تهیه آنها می باشد.

– معمولا ردیف ستاره دار به ردیفی گفته میشود که در فهرست بها نیست ولی در براورد مشاور هست که سقف ۲۰% دارد ولی قیمت جدید سقف ۱۰% دارد، در ضمن اگر قرارداد به صورت ترک تشریفات مناقصه باشد محدودیت ستاره دار نیز ۱۰% است.

ضوابط محاسبه کسربهاء عملیات راهسازی

این دستورالعمل توسط شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل نقل (کمیته زیرسازی و روسازی) برای پیمانکارانی که در زمینه پروژه های راهسازی فعالیت دارند تهیه شده است که می توانید آن را دانلود نمائیددانلود فایل جرائم زیرسازی و روسازی