بایگانی دسته: نشریات

ضوابط محاسبه کسربهاء عملیات راهسازی

این دستورالعمل توسط شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل نقل (کمیته زیرسازی و روسازی) برای پیمانکارانی که در زمینه پروژه های راهسازی فعالیت دارند تهیه شده است که می توانید آن را دانلود نمائیددانلود فایل جرائم زیرسازی و روسازی

شرایط عمومی پیمان

ماده۱ پیمان

پیمان‌‌،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده۲ موافقتنامه پیمان،درج شده است

ماده۲ موافقتنامه

موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده است.

ماده۳ شرایط عمومی

شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.

 

دانلود شرایط عموی پیمان