شرایط عمومی پیمان

ماده۱ پیمان

پیمان‌‌،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده۲ موافقتنامه پیمان،درج شده است

ماده۲ موافقتنامه

موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده است.

ماده۳ شرایط عمومی

شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.

 

دانلود شرایط عموی پیمان

خلاصه نکات کلیدی راهسازی

راک فیل چیست: پر کردن پیشت پل ها با سنگدانه های درشت

بک فیل چیست: پر کردن محل لوله گذاری با خاک نرم و سرند شده

خلاصه از نکات مفید زیر را میتوانید در فایل کم حجم زیر دانلود نمایید

دانلود نکات کلیدی راهسازی